Úvod>Školní parlament>ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA


Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

 

PREAMBULE

My žáci Základní školy Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledy, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Žákovskou ústavu Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí.

HLAVA PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

     Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

 Čl. 2

  Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika. Z nejdůležitějších článků Úmluvy: Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte. Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých. Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost. Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte. Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku. Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství. Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých. Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

Čl. 3

     Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.

HLAVA DRUHÁ – ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Čl. 4

     Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím třídního kolektivu, třídní samosprávy a školního parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.

Čl. 5

TŘÍDNÍ KOLEKTIV

Je tvořen všemi žáky příslušné třídy. Jejich účast na jednání je dobrovolná. Na prvním setkání ve školním roce si zvolí třídní samosprávu včetně 2 zástupců, kteří pak třídu zastupují ve školním parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy. Tito zástupci jsou povinni zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání školního parlamentu. Mluvčí jsou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být vyměněni, jestliže pro to jsou důvody a třídní sněm takový návrh odhlasuje. Hlasování třídního sněmu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje třídní sněm). Oba zástupci mají ve školním parlamentu rovné hlasovací právo. Schůzky třídního kolektivu se konají minimálně 1x měsíčně.

Čl. 6

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA

Je tvořena zvolenými žáky třídy. Školní samosprávy se volí ve všech třídách 1. – 9. ročníku. Počet členů a jednotlivé funkce v třídní samosprávě nejsou nijak omezeny a jsou věcí dané třídy. Všeobecnou náplní třídní samosprávy je zabezpečení bezproblémového chodu třídy a pomoc třídnímu učiteli/učitelce. Další náplň si určuje třídní kolektiv na úvodní schůzce.

Čl. 7

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Je tvořen zástupci všech tříd, a to od 6. – 9. ročníku. Schází se nejméně 3x během školního roku, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý zástupce má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina zvolených zástupců.

Čl. 8

JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoliv žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat. Pro schválení návrhů je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných zástupců. O připomínkách týkajících se chodu školy parlament a zvolený pracovník neprodleně informují vedení školy, které tyto připomínky projedná a zpětně informuje školní parlament a závěrech a možnostech řešení. Jednání řídí zvolený pracovník školy, popřípadě zvolený předseda školního parlamentu. Zápis z jednání se zasílá vedení školy, rozdá se zbývajícím zástupcům a je uveřejněn ve školním časopise.

 

HLAVA TŘETÍ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 9

     Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského parlamentu.

 

Čl. 10

     Ústavní pořádek Základní školy Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a školní řád školy.

 

Čl. 11

     Tato Žákovská ústava byla odsouhlasena školním parlamentem a nabývá účinnosti dnem 6. listopadu 2002.