Úvod>Rodiče>Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy


Přijímací řízení ve školním roce 2022/ 2023

 • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou se skupiny 82 umění a užité umění
 • ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku
 • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Cermat
 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát
 • v prvním stanoveném termínu (13. 4. 2023) ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu (14. 4. 2023) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • oba termíny jednotných přijímacích zkoušek se do přihlášek nepíší (jsou dané pořadím škol na přihlášce)
 • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději písemně do 3 dnů omluví řediteli školy, ve kterém ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Přihlašování ke studiu

 • pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. 2 různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce v 1. kole uvede obě školy (popř. obory či zaměření)
 • pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí, na obou přihláškách uchazeč vyplní zvolené střední školy ve stejném pořadí
 • pokud se uchazeč hlásí na 2 různé obory vzdělávání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické)

Specifikace jednotlivých zkoušek

 • testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené, otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
 • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky, kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
 • chybné odpovědi nejsou penalizovány

Jednotné přijímací zkoušky

Pokud SŠ nebude přijímat na základě jednotné přijímací zkoušky, tak musí využít svou školní přijímací zkoušku, která se nesmí konat v termínech jednotné přijímací zkoušky.

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku (Cermat):

První řádný termín bude 13. 4. 2023 pro čtyřleté maturitní obory, 17. 4. 2023 pro víceletá gymnázia.

Druhý řádný termín bude 14. 4. 2023 pro čtyřleté maturitní obory, 18. 4. 2023 pro víceletá gymnázia.

Náhradní termín: 10. 5. a 11. 5. 2023

Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám nejpozději 28. 4. 2023

Přihláška ke vzdělávání

 • v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022 a dvě přihlášky do oborů vzdělaní bez talentové zkoušky do 1. 3. 2023
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení:

 • uchazeči budou hodnoceni na základě:
 • výsledků dosažených v jednotných zkouškách
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nelze hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020)
 • výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu
 • hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

gymnázium se sportovní přípravou – min. 30 bodů ze 100 možných (z rozhodnutí ředitele SG Pardubice bude však potřebná hranice pro přijetí nastavena na 35 bodů)

ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných

osmileté gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných

Výsledky přijímacího řízení

 • ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. 4. do 30. 4. 2023
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle dosaženého počtu bodů)

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

Talentová zkouška se koná:

 • od 2. ledna do 15. února 2023 – Gymnázium se sportovní přípravou
 • od 15. ledna do 31. ledna 2023 – Konzervatoř
 • od 2. ledna do 15. ledna 2023 – ostatní obory vzdělání

Další kola přijímacího řízení

 • počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen
 • na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu, v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky, SŠ však mohou využít výsledky zkoušky z 1. kola nebo vypsat školní přijímací zkoušku

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:
 • jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání
 • odevzdal – li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • tyto skutečnosti při převzetí lístku doloží rozhodnutím o přijetí
 • uchazeč, který je žákem základní školy obdrží zápisový lístek na této základní škole do konce března 2023.
 • Je možno si vyzvednou zápisový lístek dříve (střední školy s talentovou zkouškou)

 

Mgr. Karel Plíhal – výchovný poradce.