Úvod>Rodiče>Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy


Přijímací řízení ve školním roce 2021/ 2022

 • v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou se skupiny 82 umění a užité umění
 • ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku
 • přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Cermat
 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát
 • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v  pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve pořadí
 • uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději písemně do 3 dnů omluví řediteli školy, ve kterém ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Přihlašování ke studiu

 • pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. 2 různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce v 1. kole uvede obě školy (popř. obory či zaměření)
 • pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí, na obou přihláškách uchazeč vyplní zvolené střední školy ve stejném pořadí
 • pokud se uchazeč hlásí na 2 různé obory vzdělávání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky

Specifikace jednotlivých zkoušek

 • testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené, otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie
 • povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky, kalkulačka a tabulky nejsou povoleny
 • chybné odpovědi nejsou penalizovány

Jednotné přijímací zkoušky

Pokud SŠ nebude přijímat na základě jednotné přijímací zkoušky, tak musí využít svou školní přijímací zkoušku, která se nesmí konat v termínech jednotné přijímací zkoušky.

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku (Cermat):

První řádný termín bude 12. 4. 2022 pro čtyřleté maturitní obory, 19. 4. 2022 pro víceletá gymnázia.

Druhý řádný termín bude 13. 4. 2022 pro čtyřleté maturitní obory, 20. 4. 2022 pro víceletá gymnázia.

Náhradní termín: 10. 5. a 11. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28. 4. 2022.

Nové obory vzdělání

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

 • nové obory vzdělání Elektrikář 26-51-H/01 a Truhlář 33-56-H/01

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

 • nové obory vzdělání Fotograf 34-56-L/01 a Polygrafie 34-41-M/01

Střední škola automobilní Holice

 • obor vzdělání ve schvalovacím řízení Autolakýrník 23-61-H/01

(zkrácené jednoleté studium pro vyučené)

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 • změna u vyplňování kolonky Jednotná zkouška: vyplňuje se ANO v případě, že se do oboru vzdělání koná jednotná přijímací zkouška a že se uchazeč nepřihlásil do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
 • tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejména o přiložení Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění údaje o školním roce absolvovaného ročníku pro označení druhého pololetí školního roku 2019/2020, které nesmí být hodnoceno v rámci kritérií přijímacího řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2021/ 2022

 • v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/ 2020 (platné od 1. 1. 2021)

Nové tiskopisy přihlášek

 • na zadní stranu, je nově doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku (pro označení 2. pololetí školního roku 2019/ 2020), které nesmí být hodnoceno v rámci kritérií přijímacího řízení
 • tiskopisy u předcházejících let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejména o přiložení doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (PPP, SPC apod.)

Přihláška ke vzdělávání

 • v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021 a dvě přihlášky do oborů vzdělaní bez talentové zkoušky do 1. 3. 2022
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy
 • zkušební předmět – český jazyk a literatura – časový limit – 60 minut, maximální počet bodů – 50
 • matematika – časový limit – 70 minut, maximální počet bodů – 50

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení:

 • uchazeči budou hodnoceni na základě:
 • výsledků dosažených v jednotných zkouškách
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky
 • pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát do hodnocení se mu započte lepší výsledek z každého testu
 • hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení uchazečů bude podílet minimálně 60 %, respektive 40% b oboru gymnázium se sportovní přípravou
 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

gymnázium se sportovní přípravou – min. 30 bodů ze 100 možných (z rozhodnutí ředitele SG Pardubice bude však potřebná hranice pro přijetí nastavena na 35 bodů)

ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných

osmileté gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných

Výsledky přijímacího řízení

 • ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v období od dubna do 30.  2022
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle dosaženého počtu bodů)

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou

Talentová zkouška se koná:

 • od 2. ledna do 15. února 2022 – gymnázium se sportovní přípravou
 • od 15. ledna do 31. ledna 2022 – konzervatoř
 • od 2. ledna do 15. ledna 2022 – ostatní obory vzdělání

Další kola přijímacího řízení

 • počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen
 • na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu, v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky, SŠ však mohou využít výsledky zkoušky z 1. kola nebo vypsat školní přijímací zkoušku

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:
 • jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání
 • odevzdal – li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • tyto skutečnosti při převzetí lístku doloží rozhodnutím o přijetí
 • uchazeč, který je žákem základní školy obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 31. 1. 2022)
 • Prezentace – přijímací řízení  

 • Prezentace –  stipendia 2021/2022 

 • Úprava ČJ- přijímačky_211203

 • příloha 1 ČJ_211203

 • Úprava – M příloha 3_211203

 • příloha  M_211203

 • Specifikace požadavků – příloha 5_211203

Mgr. Karel Plíhal – výchovný poradce.