Úvod>Rodiče>Výchovné poradenství

Výchovné poradenství


Výchovný poradce

Mgr. Karel Plíhal

kabinet výchovného poradce

telefon 465 32 25 25 – linka 18

email:  karel.plihal@zsbs.cz

konzultační hodiny  čtvrtek 14:00 – 14:30   popř. kdykoliv po telefonické domluvě

Obsah činnosti výchovného poradce na ZŠ Lanškroun, Bedřicha Smetany 460

-informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb

-organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

-podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů

-pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problémových žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky

-projednává s třídními učiteli přeřazení žáka do jiného typu škol

-věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním

-koordinuje péči o žáky se specifickými poruchami učení (vypracování IVP a PLPP, konzultace s rodiči)

-podílí se na zpracování dokumentace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými

-vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

-sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy a navrhuje nápravná opatření (společně s

metodikem prevence)

-poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

-zjišťuje zájem žáků o studium na středních školách, spolupracuje s třídními učiteli

-eviduje nabídky ke studiu na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, spolupracuje s Úřadem práce v

Ústí nad Orlicí

– zodpovídá za komunikaci se školskými poradenskými zařízeními

-zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

-poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení