Úvod>Škola>Školní vzdělávací program „Naše škola“

Školní vzdělávací program „Naše škola“


ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

CO CHCEME?

Chceme, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům.

Chceme být prosperující školou moderního stylu.

Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří budou schopni se zapojit do společnosti, celoživotně se vzdělávat, budou schopni asertivně

komunikovat a reálně zhodnotí své možnosti na trhu práce.

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě těchto vzdělávacích priorit:

Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „ aktivní dovednosti“ žáků.

Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.

Rozvíjet komunikační dovednosti žáků:

 • v mateřském jazyce
 • v cizím jazyce
 • v informačních a komunikačních technologiích

Podporovat rozvíjení interpersonálních a sociálních vztahů žáků vůči sobě navzájem i vůči dospělým s důrazem na vzájemnou toleranci a úctu.

Podporovat u žáků respekt ke školnímu i osobnímu majetku

Při tvorbě našeho ŠVP jsme si mimo jiné stanovili cíl vytvářet pro žáky takové prostředí, aby dokázali školu maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj.

Zdůvodnění:

Chceme

 • soustavným vytvářením příjemného prostředí ve třídách i v celé škole stimulovat osobnostní rozvoj dítěte
 • rozšiřovat komunikaci související s chodem školy i se soukromými problémy žáků
 • přihlížet k požadavkům zdravé životosprávy
 • smysluplně propojovat učivo se skutečným životem
 • mít možnost výběru přiměřených metod práce a netradičních způsobů výuky (skupinového vyučování, zpětné vazby, projektového vyučování…)
 • zvyšovat fyzickou zdatnost dětí
 • ovlivňovat a měnit skupinové vztahy
 • rozšiřovat své možnosti při utváření komunity (dny otevřených dveří, informování rodičů a širší veřejnosti o škole…)
 • vytvářet u dětí hlubší povědomí o demokracii a lidských právech a svobodách (i o dokumentech, ve kterých jsou obsaženy)

Učební plán

1. Stupeň

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM z TOHO DISP. SOUČET OBLAST
 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk 9 10 9 7 6 41 6  

50

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 0
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 4 24
 

Informační a komunikační technologie

Informatika 0 0 0 0 1 1 0  

2

Administrativa 0 0 0 0 1 1 1
 

 

Člověk a jeho svět

Prvouka 2 2 3 0 0  

 

15

 

 

3

 

 

15

Vlastivěda 0 0 0 2 2
Přírodověda 0 0 0 2 2
 

Umění a kultura

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0  

12

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 10
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0 5
Celková časová dotace 20 22 25 25 26 118  14 118

 

 

 2. Stupeň

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 6. 7. 8. 9. CELKEM z TOHO DISP. SOUČET OBLAST
 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk 4 4 4 4 16 10 37
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 0 3 3 3 9
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4 16 1 16
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 0 0 2 2 3
Administrativa 1 0 0 0 1
 

Člověk a společnost

Dějepis 2 2 2 2 8 1 12
Občanská výhova 1 1 1 1 4
 

Člověk a příroda

Fyzika 2 1 2 2 7 4

 

 

 

27

(2 h. přesun

z Člověk a zdraví)

 

Chemie 0 0 2 2 4
Zeměpis 2 2 2 2 8
Přírodopis 2 2 2 2 8
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 8
 

Umění a kultura

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 10
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 1 4
Volitelné předměty 0 1 2 2 5 5 5
Celková časová dotace 28 30 32 32 122 24 122
Obsah Výchovy ke zdraví přesunut do oblasti Člověk a příroda (Přírodopis) i s 2 hodinami, část vzdělávacího obsahu je zařazena do předmětů Občanská výchova a Tělesná výchova – přehled je uveden v části 18 osnov

 

Poznámky k učebnímu plánu:

 • V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními může ředitel školy využít disponibilní časovou dotaci k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. V tom případě má žák svůj učební plán. Nově vytvořené předměty speciální pedagogické péče budou do RUP zařazovány průběžně dle potřeby žáků.
 • Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce souhlasil s jeho poskytováním.

Jazyk a jazyková komunikace

 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.
 • Psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších časových celcích než je vyučovací hodina.
 • Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do 3.-9. ročníku, je realizován v předmětu Anglický jazyk.
 • Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je povinně zařazen do 7.- 9. ročníku a je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je realizován v předmětu Německý jazyk.
 • Vzdělávání žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (§ 20 školského zákona) se realizuje podle zvláštních ustanovení (§ 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů).
 • Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk, v ŠVP vyučovacích předmětů Anglický jazyk a Německý jazyk je možné nahradit v zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 písm. B) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP (podle kapitoly 8.1 RVP ZV).
 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk (v ŠVP Německý jazyk je možné v zájmu žáka-cizince nahradit vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk (v ŠVP Anglický jazyk).

Matematika a její aplikace

 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Informační a komunikační technologie

 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován na prvním stupni v 5. ročníku a na druhém stupni v  6. a 7. ročníku v předmětu Informatika.
 • Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie je obohacen vzdělávacím obsahem předmětu Administrativa, který je realizován v 5. a 6. ročníku.

Člověk a jeho svět

 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících prvního stupně. V 1. až 3. ročníku v předmětu Prvouka (1. a 2. ročník po 2 hodinách, ve 3. ročníku ve 3 hodinách). Ve 4. a 5. ročníku v předmětech Přírodověda a Vlastivěda (v obou ročnících každý po 2 hodinách).

Člověk a společnost

 • Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství je realizován pouze na druhém stupni.
 • Do předmětu Občanská výchova je integrována i část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví (viz 18. část osnov a osnovy Občanské výchovy).

Člověk a příroda 

 • Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie a Zeměpis je realizován pouze na druhém stupni.
 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis je realizován pouze na druhém stupni a integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví (viz 18. část osnov a osnovy předmětu Přírodopis).

Umění a kultura

 • Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání

Člověk a zdraví 

 • Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na prvním stupni je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět,
 • Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na druhém stupni a je integrován do předmětů Přírodopis, Občanská výchova a Tělesná výchova (přehled rozdělení v 18. části osnov)
 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání a integruje malou část obsahu Výchovy ke zdraví.
 • Účast žáků na kurzech plavání (předmět Tělesná výchova): 1. ročník 6 lekcí, 2. ročník 8 lekcí, 3. až 5. ročník 10 dvouhodinových lekcí; v 1. až 3. ročníku jsou lekce dobrovolné, ve 4. a 5. ročníku jsou lekce plavání povinné.
 • 4. až 9. ročníky mají možnost účastnit se lyžařského výcviku.

Člověk a svět práce

 • Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.
 • Na prvním stupni je vzdělávací obsah realizován ve 4 tematických okruzích.
 • Na druhém stupni je povinný okruh Svět práce realizován v 8. a 9. ročníku.
 • Okruhy Práce s technickými materiály, Pěstitelství a chovatelství a Příprava pokrmů jsou realizovány v průběhu 5. a  6. ročníku tak, že si žáci vybírají Práce s technickými materiály + Pěstitelství a chovatelství nebo Příprava pokrmů + Pěstitelství a chovatelství
 • Okruhy Design a konstruování a Provoz a údržba domácnosti jsou realizovány v 8. a 9. ročníku, žáci si vybírají jeden z okruhů.

Volitelné předměty 

 • Žáci 7. ročníku si vybírají 1 volitelný předmět (1 hodina)
 • Žáci a 9. ročníku si vybírají 2 volitelné předměty (2 hodiny)
 • Jsou rozepsány v příloze ŠVP