Úvod>Rodiče>Zápis a přijímací řízení do ZŠ 2020/2021 – ZMĚNA

Zápis a přijímací řízení do ZŠ 2020/2021 – ZMĚNA


VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2020/2021  – k 30. 4. 2020

Vážení rodiče, v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými MŠMT a stávajícími právními předpisy proběhne letošní zápis v jiné podobě. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

O seznámení se školou však nepříjdete.  Pro přijaté děti budeme organizovat zábavné odpoledne, kde se seznámí s prostředím školy a svými učitelkami. Rodiče zde získají všechny důležité informace. Termín bude určen po ukončení mimořádných opatřeních.

INFORMACE K ZÁPISU

1. TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:      

Od 1. 4. 2020  do 30. 4. 2020

2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

  1. Poštou
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. Do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
  4. Osobní podání: pouze ve výjimečném případě a po osobní domluvě se školou

 

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

3. PODKLADY  K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 

  1. Žádost o přijetí     (kdo již odevzdal v papírové podobě, nemusí řešit)
  2. Prostá kopie rodného listu

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

4. PODKLADY  K ŽÁDOSTI O ODKLAD

  1. Žádost o odklad
  2. Prostá kopie rodného listu (u cizinců kopie pasu dítěte)
  3. Vyjádření PPP nebo SPC
  4. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Aktuální informace k odkladům:

Protože v současné době je provoz pedagogicko – psychologických poraden omezen, je možné, že při zapise budou některé žádosti o odklad bez potřebných vyjádření. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele (zákonného zástupce). Doba požádání přerušení správního řízení je fakticky omezena nejpozději do data předcházejícímu datu zahájení povinné školní docházky tedy do 31. 8. 2020

5. VĚK DÍTĚTE

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08.2014.

6. SPÁDOVOST

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

7. SHRNUTÍ TERMÍNŮ

1 PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K PŘÍJETÍ DO ZŠ 1. – 30. 4. 2020
2 ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI 8. 5. 2020
3 ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ 14. 5. 2020
4 PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY do 31. 5. 2020
5 PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ODKLADU Z DŮVODU NEDODÁNÍ VŠECH PODKLADŮ nejpozději do 31.8. 2020
6 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO PŘIJATÉ DĚTI zatím nestanoven

 

8. DOKUMENTACE K ZÁPISU (KE STAŽENÍ):

VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2020/2021  – k 30. 4. 2020

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Kritéria přijetí

Informace k odkladu

Mapa spádovosti ZŠ

Obecně závazná vyhláška o spádovosti ZŠ

Desatero pro rodiče – materiál MŠMT