Úvod>Rodiče>Informace pro rodiče -GDPR

Informace pro rodiče -GDPR


Poskytování a ochrana osobních údajů (v souladu s GDPR)

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce a žáky

 1. Obecné ustanovení

Škola je povinna se řídit NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

      2. Zpracování osobních údajů ve škole:

 • na základě právního předpisu
 • na základě souhlasu zákonných zástupců žáků

          2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě právních předpisů

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

         2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách včetně jejich výsledků
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny
 • e-mailové adresy
 • fotografické, zvukové záznamy a videozáznamy za účelem propagace školy, a to i třetími stranami (spoluorganizátory, sponzory apod.)
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách a dalších akcích, a to i třetími stranami (spoluorganizátory, sponzory apod.)
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.
 • číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro ekonomické účely školy (vyúčtování akcí školy apod.)

Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy a ti svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

Práva žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, bod 2.1.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, bod 2.1.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • ochrana a uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • osobní odpovědnost osob pověřených vedením a přístupem do školní matriky
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů
 • skartování již nepotřebných osobních údajů
 • zachovávat mlčenlivost o údajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou
 • zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů ing. Jana Šťastného, tel: 465 385 265, můžete kontaktovat na adrese Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun prostřednictvím e-mailu:   e-mail: jan.stastny@lanskroun.eu