Úvod>Škola>Představení

Představení


Naše základní škola je školou úplnou s I. i II. stupněm a paralelními třídami ve všech ročnících.

Škola poskytuje výchovu a vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem Naše škola. Neustále se rozvíjí a reaguje na aktuální požadavky státu i zřizovatele v oblasti základního školství.

Kapacita školy je 450 žáků a je naplněna na 93% (420 žáků). Kapacita školní družiny je 150 žáků a její naplněnost je téměř 91% (136 žáků). Výchova a vzdělání se uskutečňuje na třech pracovištích, která se nacházejí v  jihozápadní části města. 

V areálu na Palackého ulici 204 je umístěna budova s 1. a 2. ročníky, dvěma odděleními školní družiny a keramickou dílnou. V suterénu budovy je umístěna školní dílna pro výuku pracovních činností. Areál je umístěn v klidné, dopravou nezasažené části Lanškrouna. Jeho součástí je rozlehlá zahrada s herními prvky a parkovou zelení.

V areálu na ulici B. Smetany 460 se nacházejí zbývající třídy I. stupně a celý II. stupeň. Součástí areálu je upravené vnější okolí, školní hřiště, dvě spojené školní budovy a tělocvična.

Na školní budovu navazuje budova č. p. 493, kde se v prvním nadzemním podlaží nachází samostatný subjekt školní jídelny. Ve druhém podlaží jsou umístěny výukové prostory pro realizaci části výuky tělesné výchovy – gymnastický sál s posilovnou – a prostory školní družiny se třemi odděleními.

Z hlediska bezpečnosti žáků má škola výhodnou polohu, neboť se nachází mimo frekventované silnice, v blízkosti autobusového i vlakového nádraží a je bez problémů dostupná všem žákům z Lanškrouna i okolních obcí.

Vzdělávání se uskutečňuje v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem základního vzdělání a je realizováno prostřednictvím školního vzdělávacího programu (ŠVP) Naše škola – 2. verze.  Při jeho realizaci se vychází ze standardů vzdělávání, učebních a tematických plánů RVP. ŠVP obsahuje veškeré požadované náležitosti a zabývá se klíčovými kompetencemi, průřezovými tématy, obsahem jednotlivých vzdělávacích oblastí, včetně vyučovacích i volitelných předmětů,  autoevaluací a pravidly hodnocení a klasifikace.

       Na škole je v současné době 31 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají různé stupně pedagogické podpory.  Většinu z tohoto počtu tvoří žáci se specifickými poruchami učení různého stupně. Na škole jsou také 2 žáci s poruchou autistického spektra. 

       Výchovu a vzdělání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, asistenti pedagogů a vychovatelky školní družiny. Pro výchovu a vzdělání jsou zabezpečeny podmínky pro plnění cílů základního vzdělávání. Škola realizuje množství školních i mimoškolních aktivit, organizuje nebo se zapojuje do mnoha soutěží, olympiád a projektů.

Od roku 2016 existuje ve škole školské poradenské zařízení (ŠPZ), jehož součástí je předseda, metodik prevence, výchovný a kariérový poradce a speciální pedagog – logoped. Jednotliví členové ŠPZ mají delegované pravomoci a zabezpečují poradenské služby v rámci svých kompetencí. Poskytujeme logopedické služby a komplexní péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola uplatňuje rovné podmínky pro vzdělávání všech žáků. Do hlavního proudu začleňuje žáky s SVP, žáky ohrožené školním neúspěchem, žáky s tělesným postižením, žáky se sociálním znevýhodněním a vytváří jim podmínky pro úspěšné zvládnutí základní školní docházky.  Škola však není bezbariérová, a proto má omezené podmínky pro přijímání žáků s vážným zdravotním hendikepem (vozíčkáře). V personální oblasti zabezpečuje požadovanou úroveň kvalifikace pedagogů, asistentů i provozních zaměstnanců. Průběžně je zajištěno DVPP pedagogických pracovníků a v dostatečné míře i materiální a technické podmínky. Dlouhodobě je řešen problém s rozvojem v oblasti prostorových podmínek, které jsou nedostatečné a omezují školu ve svém rozvoji. Dalším problémem je i limitovaný objem financí pro realizaci některých projektů. Za tím účelem škola využívá ostatních zdrojů financování – prostředků z fondů EU a vlastní doplňkové činnosti. V oblasti managementu škola disponuje kvalifikovanými pracovníky a týmy, na které jsou delegovány některé pravomoci a úseky zodpovědnosti.

Škole se daří zabezpečovat potřebný objem finančních prostředků na platy, opravy a údržbu majetku i potřebné pomůcky.

Škola spolupracuje s vnějšími subjekty na několika úrovních. Spolupráce s rodiči se odvíjí zejména prostřednictvím kontaktu se spolkem rodičů, dále prostřednictvím plánovaných třídních schůzek, různých druhů konzultací, akcí organizovaných pro rodiče. Škola dále spolupracuje se školskou radou, odbory a odděleními zřizovatele, s organizacemi zřízenými městem Lanškrounem, školami v Lanškrouně i okolí, organizačními složkami státu, firmami, krajským úřadem, ČŠI a mnoha dalšími subjekty. Škola informuje o své činnosti prostřednictvím několika informačních zdrojů – www stránek, školního časopisu, sociálních sítí, uveřejňování článků v Městských novinách či prostřednictvím reportáží v oblastní televizi OIK a Infokanálu.