Úvod>Škola>Družina>VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


 

 1. Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

 

2.1. Práva žáků

 • na zájmové vzdělání podle školního vzdělávacího programu ŠD,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání (zvláště jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování),
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich zájmového vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání podle školního vzdělávacího programu ŠD,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na svobodu ve výběru kamarádů,
 • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
 • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
 • v případě nejasností požádat o pomoc vyučujícího,
 • požádat o pomoc či radu kohokoli ze zaměstnanců školy,
 • jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.

 

2.2. Povinnosti žáků

 

 • řádně docházet do ŠD,
 • účastnit se aktivit, na které se přihlásil,
 • dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli žáci seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem,
 • vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné způsobené škody je povinen odstranit či zaplatit,
 • označit osobní věci a jejich ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned vychovatelce.

 

 

2.3. Práva zákonných zástupců

 

 • na informace o průběhu a výsledcích docházky svého dítěte do ŠD
 • na svobodnou volbu školy pro své dítě,
 • na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
 • nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 • na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zájmové vzdělávání (jehož obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem dětí), na vytvoření nezbytných podmínek, které toto zájmové vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí zájmového vzdělávání žáka.

 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců

 

 • zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD, byl vhodně a čistě oblečen a upraven,
 • zajistit, aby žák nenosil do ŠD věci nepotřebné pro činnosti ŠD; pokud tak žák učiní, nese on sám zodpovědnost za případnou ztrátu či poškození,
 • na vyzvání vychovatele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se činnosti žáka v ŠD,
 • informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy a vzdělávání,
 • omlouvat nepřítomnost žáka v ŠD, mobilní telefony neslouží k uvolňování žáků z činností školní družiny,
 • včas zajistit, aby žák měl ve školní jídelně zaplacené obědy na příslušný měsíc. Odhlášení obědů v případě nepřítomnosti žáka ve školní družině zajišťují rodiče.
 • v případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne žáka po ukončení provozní doby, upozorní ho vychovatelka telefonicky, popř. kontaktuje sociální odbor MÚ.

 

 

3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

 

 • pracovníci ŠD vydávají žákům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu ŠD, vnitřního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
 • všichni pracovníci ŠD budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost je nutné věnovat ochraně před návykovými látkami,
 • informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, …), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka,
 • veškeré jednání mezi žáky, zákonnými zástupci a pracovníky ŠD je vedeno dle běžných norem slušného společenského chování.

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví

 

 • Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při použití WC.
 • Všichni pracovníci ŠD a žáci se chovají při pobytu v ŠD i mimo ŠD tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 • Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 • Při přecházení žáků na místa zájmového vzdělávání či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející pedagog žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, kurzy, školy v přírodě apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 • Při zájmových činnostech v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a dalších odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Pracovníci ŠD jsou povinni s nimi seznámit žáky při zahájení docházky do ŠD a dodatečně poučit ty žáky, kteří při zahájení docházky chyběli. O poučení žáků provede pracovník ŠD záznam do docházkového sešitu. Řády odborných učeben tvoří přílohu organizačního řádu školy.
 • Poučení na počátku školního roku provádí pracovník ŠD ve svém oddělení. Žáky seznámí s vnitřním řádem ŠD:
  1. se zásadami bezpečného chování ve třídách, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu z ŠD a příchodu do ŠD a na veřejných komunikacích,
  2. se zákazem přinášet do ŠD věci, které nesouvisejí s činností ŠD,
  3. s postupem při úrazech,
  4. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu, provede pedagog ŠD nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled (jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety,  exkurze, kulturní akce,  plavání apod.) a seznámení se všemi pravidly  chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném  vybavení žáků.
 • Poučení před prázdninami provádí vychovatelka, která:
  1. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,
  2. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
  3. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, varuje před koupáním v místech, která neznají apod.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde kdekoli během činnostech ŠD, jsou žáci povinni hlásit ihned své vychovatelce.
 • Kniha úrazů je uložena v kanceláři školy, zodpovídá za ni hospodářka. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ŠD nebo na akcích organizovaných ŠD, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se pedagog o úrazu dozví.
 • Zápis do knihy úrazů provádí:
  1. pedagog příslušné činnosti,
  2. vychovatelka konající dozor,
  3. jakýkoli pracovník školy, který byl svědkem úrazu.
 • V knize úrazů se uvede:
  1. pořadové číslo úrazu,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
  3. popis úrazu,
  4. popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
  5. zda a kým byl úraz ošetřen,
  6. podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
  7. další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
 • Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
 • Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů.
 • O každém evidovaném úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

 

 • Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech.
 • Během provozu školní družiny nevstupují rodiče z hygienických a bezpečnostních důvodů do prostor oddělení školní družiny. Individuální pohovory budou probíhat na základě osobní domluvy.

 

5. Podmínky zacházení s majetkem žáků, zaměstnanců a školy

 

 • Žák šetrně zachází se svěřenými potřebami a majetkem ŠD. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku ŠD, žáků, zaměstnanců školy či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil.
 • Každou ztrátu věcí, poškození nebo závadu hlásí žák neprodleně své vychovatelce nebo vedoucí vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 • Nalezené věci předá nálezce ihned vychovatelce.
 • Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 • Před odchodem z používaných prostor každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.
 • Do ŠD nosí žáci pouze věci potřebné k zájmovým činnostem, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit. Hodinky, šperky apod. mají žáci neustále u sebe. Žáci I. stupně cenné věci odloží na místo určené vychovatelkou. Totéž se týká všech žáků ŠD během tělovýchovných činností. Žákům je zakázáno jakkoliv manipulovat s mobilními telefony během činností ŠD (telefonování, přijímání nebo psaní SMS, hraní her…). Musí být vypnuty, aby nerušily činnost.
 • Žákům je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy (zvukové, video, foto apod.) na jakákoliv média v budovách a celém areálu školy bez jednoznačného svolení některého ze zaměstnanců školy.

 

6. Provoz a vnitřní režim ŠD

 

6.1. Přihlašování a odhlašování

 

 1. Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.
 2. Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.
 3. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. V případě, že počet přihlášek převyšuje kapacitu zařízení, budou žáci přijímáni dle následujících kritérií:
 4. školní věk – od nejnižších ročníků,
 5. neúplné rodiny – otec, matka sám/sama na výchovu,
 6. dojíždějící žáci (podle místa dojíždění),
 7. sociální podmínky rodiny – zaměstnanost, mateřská dovolená, prarodiče, ekonomické podmínky domácnosti.
 8. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.

 

6.2. Docházka žáků do ŠD

 

 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny vychovatelce. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenáván ranní příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.
 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, vnitřním řádem školní družiny.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny, stanovený pro oddělení nebo skupinu. Za účast v zájmové činnosti je vybírán poplatek (viz bod 6.3.2).
 • V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem v určené základní škole. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o tom, na které škole bude středisko otevřeno, rodiče sem své děti přihlašují písemně. Středisko se nezřizuje, pokud je počet přihlášených žáků méně než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn.
 • Na chování a jednání žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole a vnitřního řádu školy, včetně výchovných opatření a klasifikace chování. Pokud žák opakovaně narušuje vnitřní řád školy či řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 

6.3. Stanovení výše úplaty ve školní družině

 

 • Za pobyt žáků ve ŠD je vybírán poplatek ve výši 150,-Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí předem ve dvou splátkách (dvě pololetí), nejpozději do 15. dne v měsíci (září, únor). Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce.
 • Žák školy se může účastnit zájmových činností organizovaných školní družinou, za což je vybírán poplatek ve výši 300,-Kč na školní rok.
 • Za pobyt žáka ve ŠD pouze v polední pauze je vybírán poplatek ve výši 100,- Kč za pololetí (při jedné polední pauze týdně).
 • Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud:
  1. zákonný zástupce dítěte je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonnému zástupci dítěte náleží zvýšení příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách,
  3. dítě svěřené do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.,

6.4. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 

 • Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
 • Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
 • Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.
 • Jestliže pominou důvody k prominutí či snížení poplatku za ŠD, je žadatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucí vychovatelku.

 

6.5. Podmínky úplaty

 

 • Úplata je splatná předem, platí se vždy do 15. dne v září a únoru.
 • Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

 

7. Závěrečná ustanovení

 

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem: 9. 2019

 

V Lanškrouně dne 26. 8. 2019

 

Mgr. Milan Valúšek

ředitel školy