Úvod>Škola>Družina>ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY LANŠKROUN, BEDŘICHA SMETANY 460, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ředitel školy: Mgr. Milan Valúšek                                                       reditel@zsbs.cz

Vedoucí vychovatelka: Jitka Smejkalová                                          jitka.smejkalova@zsbs.cz

Zřizovatel: Město Lanškroun

OBSAH:

 1. Charakteristika ŠD
 2. Obsah a cíle výchovy
 3. Cíle ŠVP školní družiny
 4. Formy vzdělávání
 5. Podmínky přijímání, průběh vzdělávání a ukončování vzdělávání ve školní družině
 6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 7. Klíčové kompetence
 8. Hygiena a bezpečnost
 9. Časový plán
 10. Metody a formy činností, použité techniky

1. CHARAKTERISTIKA, UMÍSTĚNÍ, VYBAVENÍ ŠD

Školní družina při základní škole se nachází nad pavilonem školní jídelny v 1. poschodí, kde jsou tři oddělení (herna, odpočinkový pokoj a místnost pro výtvarné činnosti), další oddělení je na Palackého ulici. Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám gymnastický sál, tělocvičnu ve škole, školní hřiště i zahradu. Mohou navštěvovat i počítačovou učebnu. Stravování dětí probíhá v jídelně Madoret. Materiální podmínky jsou dobré.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání a praxi. Vzájemně se doplňuji ve svých specializacích: základy práce s počítačem, tělovýchovná činnost, florbal, výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou. Jejich odborné vzdělání je průběžně prohlubováno.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Za pobyt je vybrán poplatek. ŠD si vyhrazuje právo i na další poplatky (například kroužek keramiky, filmová představení, výlety apod.).

CHARAKTERISTIKA DĚTÍ

Program ŠD je koncipován do výše kapacity školní družiny. Vzděláváme žáky od 1. do 5. ročníku.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠD

V současné době nabízíme dětem možnost realizovat se v kroužcích keramiky, netradičních výtvarných technik, sportovním a florbalu.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, vánoční besídky, Velikonoční jarmark. Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže, městskou knihovnou a pravidelně se zapojujeme do výtvarných soutěží. Navštěvujeme filmová představení v lanškrounském kině. Tradiční je již spolupráce s ostatními ŠD ve městě. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni.

2.OBSAH A CÍLE VÝCHOVY

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI

A.    Člověk a jeho svět

 1. Místo, kde žijeme

Cíl: Poznávání nejbližšího okolí, bezpečnost

 • organizace školy, družiny, určení významných objektů, jejich návštěvy (knihovna, obecní úřad, policie, požární zbrojnice), orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti, beseda o našem městě – historie
 • bezpečnost na cestě do školy a na vycházkách, dopravní výchova, tematické malování, besedy

Výchovně vzdělávací strategie (VVS): tematické vycházky, besedy.

Kompetence činnostní a občanské.

 1. Lidé kolem nás

Cíl: Osvojení zásad vhodného a společenského chování

 • tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně (sociálně patolog. jevy) zařazení prvků mediální výchovy (co děti viděly, slyšely, práce s internetem)

VVS: osvojení a dodržování základů společenského chování, vytváření kladného vztahu ke spolužákům, příznivé klima v oddělení, radost ze spolupráce.

Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální.

 1. Lidé a čas

Cíl: Budování a dodržování správného režimu

 • vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas, úctě k času druhých, pravidelné návyky na PNV

VVS: dodržovat program ŠD, jeho přípravu, realizaci, týmovou práci, hry, soutěže a práci v komunit. kruhu.

Kompetence k trávení volného času.

 

 1. Rozmanitosti přírody

Cíl: Seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé a neživé, zpracování přírodnin, výrobky, ochrana přírody

 • vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova, ochrana přírody

VVS: tematické vycházky, pobyty v přírodě, sběr přírodnin, EU a globalizace.

Kompetence k učení.

B.    Člověk a jeho zdraví

Cíl: Poznávání sebe sama, péče o zdraví a poučení o nemocech, zdravotní prevence

 • osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění, besedy, nové pohybové hry v místnosti, terénu, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu

VVS: besedy, nácvik základům 1. pomoci, domácí násilí.

Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské.

C.    Informační a komunikační technologie

Cíl: Základy práce s počítačem

 • využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce, ochrana dat před   poškozením, ztrátou, zneužitím

D.   Umění a kultura

 1. Esteticko-výchovná činnost

Vytváření a upevňování kultury chování, stolování, oblékání, cestování u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Osvojení estetiky-krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací, návštěvy kina, divadla, výstav.

 1. Jazyk a jazyková komunikace

Umění se vyjádřit neverbálně. Umění se vyjádřit jazykem. Obohacení emocionálního života.

Kompetence komunikativní.

3. CÍL ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Vytváření potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí i k přírodě.
 • Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně).
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie, úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti).
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.
 • Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.
 • Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, aktivní rozvíjení a chránění fyzického, duševního a sociálního zdraví a zodpovědnosti za něj.
 • Vedení ke smysluplnému trávení volného času.

4. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina poskytuje dle vyhlášky č. 74 /2005 Sb., §2 Zájmové vzdělávání tyto formy:

 • pravidelná
 • příležitostná
 • spontánní činnosti

5. PODMÍNKY přijímání, průběh vzdělávání a ukončování vzdělávání ve školní družině

Přijímání uchazečů:

 1. Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.
 2. Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. Přihláška žáka je platná po dobu aktuálního školního roku.
 3. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. V případě, že počet přihlášek převyšuje kapacitu zařízení, budou žáci přijímáni dle následujících kritérií:
 4. školní věk – od nejnižších ročníků,
 5. neúplné rodiny – otec, matka sám/sama na výchovu,
 6. dojíždějící žáci (podle místa dojíždění),
 7. sociální podmínky rodiny – zaměstnanost, mateřská dovolená, prarodiče, ekonomické podmínky domácnosti.

Průběh vzdělávání

 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny vychovatelce. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenáván ranní příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.
 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, vnitřním řádem školní družiny.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem v určené základní škole. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o tom, na které škole bude středisko otevřeno, rodiče sem své děti přihlašují písemně. Středisko se nezřizuje, pokud je počet přihlášených žáků méně než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn.

 

Ukončení vzdělávání:

 

1) Ukončení vzdělávání ve školní družině končí uplynutím školního roku.

2) V průběhu školního roku může být vzdělávání ukončeno písemným odhlášením žáka ze školní družiny, případně vyloučením.

3) Žák může být vyloučen ze školní družiny, pokud opakovaně narušuje vnitřní řád školní družiny, případně za žáka není zaplacen poplatek. Ředitel školského zařízení může rozhodnout o jeho vyloučení od prvního dne měsíce, který následuje po termínu, ve kterém měl být poplatek uhrazen.

 

 

6. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Při integraci účastníků zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami by měla být, umožňují-li to podmínky a je-li to v zájmu účastníka, upřednostňována forma individuální. Je vhodná spolupráce s rodiči a ostatními pedagogy školy.

7. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají, rozvíjejí, posilují a budují v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, rozlišuje správná a chybná řešení, snaží se řešit situace, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, vyjadřuje se kultivovaně.

SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.

KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

8. HYGIENA A BEZPEČNOST VE Školní Družině

Jednotlivá oddělení ŠD mají 25–30 žáků.

Oddělení využívají k odpočinkové činnosti koberce, pohovky a molitanová lehátka. K pracovním činnostem a stolním hrám využívají stoly, které nemají tradiční uspořádání.

Oddělení jsou vybavena umývadlem, osvětlením, koberce jsou pravidelně vysávány a WC myté mokrou cestou, místnosti jsou pravidelně větrány okny.

Sociální zařízení je pro ŠD společné se školou.

Vzhledem k velmi časnému začátku provozu ŠD (6:15 hod.) se žáci mohou při ranní docházce nasnídat u určených stolů. Obědvají ve školní jídelně, při obědech dbají vychovatelky na dostatečné stravovací návyky. Dobu od 14:30 do 15:00 hod. žáci využívají k odpolední svačině.

Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, na školním hřišti, při společných vycházkách a akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP.

V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti.

Lékárnička pro první pomoc je umístěna ve ŠD a je přístupna k ošetření v ranních i odpoledních hodinách, telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a přehledu VVP. Všechny vychovatelky byly proškoleny v základech 1. pomoci a jsou seznámeny se zdravotním stavem žáků (epilepsie, diety, alergie…).

Vychovatelky spolupracují s rodiči a tř. učitelkami a bezprostředně reagují na výchovné a jiné problémy.

8. ČASOVÝ PLÁN

ŠVP je sestaven jako pětiletý cyklus, rozdělený do jednotlivých ročních období. Je řízen celoročním plánem. Je to otevřený dokument, který lze v průběhu upravit.

Náměty jsou využity v činnosti výtvarné a pracovní, tělovýchovné, hudebně-pohybové, literární, společensko-vědní, přírodovědné a spontánní.

PODZIM – září, říjen, listopad

Náměty činností v průběhu podzimního období:

seznamovací hry, orientace ve škole a okolí, poučení o bezpečnosti, vycházky, sledování změn v přírodě, pohybové a komunikativní hry, výtvarné a pracovní činnosti, zpěv a poslech dětských písniček, seznámení s počítačem, četba a vyprávění, aktivní odpočinek na školní zahradě.

 • Moje škola
 • Moje město
 • Moje bezpečnost a zdraví
 • Komunikace a spolupráce
 • Chutě a barvy podzimu
 • Halloween a duchové
 • Příprava na zimu

ZIMA – prosinec, leden, únor

Náměty činností v průběhu zimního období:

poučení o bezpečnosti, malování čertů a Mikulášů, zpívání koled, výroba vánočních dárečků a přání, vyprávění o vánočních tradicích, hry a soutěže na sněhu, vycházky, práce s papírem – karnevalové masky, pozorování chování zvířátek v zimě, četba pohádek.

 • Mikuláš a čerti
 • Vánoce
 • Nový rok
 • Zvířátka v zimě
 • Hry se sněhem a na sněhu
 • Masopust
 • Péče o zdraví

JARO – březen, duben, květen

Náměty činností v průběhu jarního období:

pozorování změn v jarní přírodě, symboly Velikonoc, využití různých výtvarných technik, zpívání dětských písní, výroba přání a dárečků pro maminky, tematické vycházky, aktivní odpočinek na školní zahradě, pohybové hry, četba z dětských knížek a časopisů.

 • Velikonoce
 • Apríl
 • Jaro v přírodě
 • Měsíc knihy
 • Den matek
 • Mláďata – nový život
 • Barvy jara

LÉTO – červen

Náměty činností v průběhu letního období:

poučení dětí o bezpečnosti a zdraví, výtvarné a pracovní činnosti, malování na chodník, četba, zpívání dětských písniček, pohybové hry, různé hry na školní zahradě, povídání o letní přírodě, oslava „Dne dětí“, celodenní výlet, poučení o chování o letních prázdninách.

 • Den dětí
 • Kuličkiáda
 • Chutě a barvy léta
 • Co už umím
 • Blíží se prázdniny

9. METODY A FORMY ČINNOSTÍ

Hra, pohybové hry, zpěv, dramatizace, vyprávění, pozorování, hudebně – pohybová činnost, besedy, poslech, soutěže, poznávací a tematické vycházky pozorování, vypravování, didaktické hry, simulace reálných situací, návštěvy výstav, filmová představení, výchovně vzdělávací soutěže, hádanky, rébusy, výukové počítačové programy, sběr plodů, spolupráce s DDM, městskou knihovnou, ostatními družinami ve městě.

POUŽITÉ TECHNIKY ČINNOSTÍ

Vystřihování, zapouštění barev, malování vodovými a temperovými barvami, pastely a křídami, využití tuše a barevného papíru, zpracování odpadových materiálů víčka, peříčka, skořápky, vytrhávání, lepení, použití pastelek, voskovek a fixů, práce s modelínou a keramickou hlínou, práce s přírodním materiálem, textilem, práce se stavebnicí.

 

 

V Lanškrouně dne 26. 8. 2019

 

Ředitel školy :                      Mgr. Milan Valúšek               …………………….………………

Vedoucí vychovatelka:                Jitka Smejkalová           …………………………………….