Úvod>Škola>Družina>ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  PRO  ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY LANŠKROUN, BEDŘICHA SMETANY 460, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ředitel školy: Mgr. Milan Valúšek                         reditel@zsbs.cz

Vedoucí vychovatelka: Zdeňka Ambrožová          zdena.ambrozova@zsbs.cz

Zřizovatel :    Město Lanškroun

Obsah :

 • Charakteristika ŠD
 • Obsah a cíle výchovy
 • Formy vzdělávání
 • Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Klíčové kompetence
 • Hygiena a bezpečnost
 • Časový plán
 • Metody a formy činností, použité techniky

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina při Základní škole se nachází nad pavilonem školní jídelny v 1. poschodí, kde jsou tři oddělení (herna, odpočinkový pokoj a místnost pro výtvarné činnosti), další oddělení jsou na Palackého ulici.  Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám gymnastický sál, tělocvičnu ve škole, školní hřiště i zahradu.  Mohou navštěvovat i počítačovou učebnu. Stravování dětí probíhá v jídelně Madoret.  Materiální podmínky jsou dobré.

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání a  praxi. Vzájemně se doplňuji ve svých specializacích: Základy práce s počítačem, tělovýchovná činnost, florbal., výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky. Jejich odborné vzdělání je průběžně prohlubováno.

Ekonomické podmínky

Za pobyt je vybrán měsíční poplatek. ŠD si vyhrazuje právo i na další poplatky (př. kroužek keramiky, filmová představení, výlet, apod.)

Charakteristika dětí

Program ŠD je koncipován pro 120 – 150 dětí. Vzděláváme děti ve věku od 6 – 11 let, 1. – 5. ročník. V posledních letech i děti cizích státních příslušníků.

Nabídka zájmových kroužků ŠD

V současné době nabízíme dětem možnost realizovat se v kroužcích keramiky, netradičních výtvarných technik, sportovním, florbalu.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, vánoční besídky, „My se nudy nebojíme“. Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže a Městskou knihovnou a pravidelně se zapojujeme, hlavně do výtvarných soutěží. Navštěvujeme i Městské kino v Lanškrouně.  Tradiční je již spolupráce s Pomocnou školou a ostatními ŠD ve městě. Organizujeme i celodenní výlet. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni.

Obsah a cíle výchovy

Vzdělávací a výchovné oblasti

A. Člověk a jeho svět

 1. Místo, kde žijeme

Cíl: Poznávání nejbližšího okolí, bezpečnost

– organizace školy, družiny, určení významných objektů, jejich návštěvy (knihovna, obecní úřad, policie, požární zbrojnice, orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti v čase, kopec, serpentina, vrchol), beseda o našem městě – historie

– bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova, tematické malování, besedy

VVS: výchovně vzdělávací strategie

Kompetence činnostní a občanské

2. Lidé kolem nás

Cíl: Osvojení zásad vhodného a společenského chování

– tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně( sociálně patolog. jevy ) zařazení prvků mediální výchovy( co děti viděly, slyšely, práce s internetem, vyhledávání informací )

VVS: osvojení a dodržování základů společenského chování, vytváření kladného vztahu ke    spolužákům, příznivé klima v oddělení, radost ze spolupráce

Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální

3.Lidé a čas

Cíl: Budování a dodržování správného režimu

– vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas, úctě k času druhých, pravidelné návyky na PNV

VVS: dodržovat program ŠD, jeho přípravu, realizaci, týmovou práci, hry, soutěže a práci v komunit. kruhu

Kompetence k trávení volného času

4. Rozmanitosti přírody

Cíl: Seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé a neživé,

zpracování přírodnin, výrobky, ochrana přírody

– vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova, ochrana přírody, DVD

VVS: tematické vycházky, pobyty v přírodě, sběr přírodnin, EU a globalizace

Kompetence k učení

B. Člověk a jeho zdraví

Cíl: Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní

prevence

– osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění, besedy, v rámci prevence plavání, nové pohybové hry v místnosti, terénu, relaxační cvičení – jóga, dodržování pitného režimu

VVS: besedy, nácvik základům 1. pomoci, bruslení, domácí násilí

Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské

   C. Informační a komunikační technologie

Základy práce s počítačem

– využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce, ochrana dat před   poškozením, ztrátou, zneužitím

Vyhledávání informací a komunikace

– komunikace s internetem

Zpracování a využití informací

– práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

D. Umění a kultura

     Esteticko-výchovná činnost

Vytváření a upevňování kultury chování, stolování, oblékání, cestování u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Osvojení estetiky-krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací, návštěvy kina, divadla, výstav.

     Jazyk a jazyková komunikace

Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky, zpěvu, tance. Umění se vyjádřit jazykem. Obohacení emocionálního života.(Kompetence komunikativní.)

CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vytváření potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí i k přírodě.

Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně).

Pochopení a uplatňování zásad demokracie-ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti).

Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.

Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.

Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, aktivní rozvíjení a chránění fyzického, duševního a sociálního zdraví a zodpovědnosti za něj.

Vedení ke smysluplnému trávení volného času.

Formy vzdělávání

Školní družina poskytuje dle vyhlášky č. 74 /2005 Sb., §2 Zájm. vzdělávání tyto formy:

 • pravidelná
 • příležitostná
 • spontánní činnosti

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Při integraci účastníků zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami by měla být, umožňují – li to podmínky a je-li to v zájmu účastníka, upřednostňována forma individuální. Je vhodná spolupráce s rodiči a ostatními pedagogy školy.

Klíčové kompetence

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají, rozvíjejí, posilují a budují v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

 1. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.
 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.
 3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.
 4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.
 5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.
 6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

 

Hygiena a bezpečnost ve ŠD

 • Jednotlivá oddělení ŠD mají 25 – 30 žáků
 • Oddělení využívají k odpočinkové činnosti koberce, pohovky, molitanová lehátka, k pracovním činnostem, stolním hrám apod. stoly, které nemají tradiční uspořádání
 • Oddělení jsou vybavena umývadlem, osvětlením, koberce jsou pravidelně vysávány a WC myté mokrou cestou, místnosti jsou pravidelně větrány okny
 • Sociální zařízení je pro ŠD společné se školou.
 • Vzhledem k velmi časnému začátku provozu ŠD (6:15 hod.) se žáci mohou při ranní docházce nasnídat u určených stolů. Obědvají ve školní jídelně, při obědech dbají vychovatelky na dostatečné stravovací návyky. Dobu od 14:30 do 15:00 hod. žáci využívají k odpolední svačině.
 • Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, na školním hřišti, při společných vycházkách a akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti.
 • Lékárnička pro první pomoc je umístěna ve  ŠD a je přístupna k ošetření v ranních i odpoledních hodinách, telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a přehledu VVP. Všechny vychovatelky byly proškoleny v základech 1. pomoci a jsou seznámeny se zdravotním stavem některých žáků (epilepsie, diety, alergie…)
 • Vychovatelky spolupracují s rodiči a tř. učitelkou a bezprostředně reagují na výchovné a jiné problémy.

ČASOVÝ PLÁN

ŠVP je sestaven jako pětiletý cyklus, rozdělený do jednotlivých ročních období. Je řízen celoročním plánem. Je to otevřený dokument, který lze v průběhu upravit.

Náměty jsou využity v činnosti výtvarné a pracovní, tělovýchovné, hudebně- pohybové, literární, společensko-vědní, přírodovědné a spontánní

 

              PODZIM – září, říjen, listopad

Náměty činností v průběhu podzimního období:

seznamovací hry, orientace ve škole a okolí, poučení o bezpečnosti, vycházky, sledování změn v přírodě, pohybové a komunikativní hry, výtvarné a pracovní činnosti, zpěv a poslech dětských písniček, seznámení s počítačem, četba a vyprávění, aktivní odpočinek na školní zahradě.

Moje škola

Moje město

Moje bezpečnost a zdraví

Komunikace a spolupráce

Chutě a barvy podzimu

Halloween a duchové

Příprava na zimu

 

               ZIMA – prosinec, leden, únor

 Náměty činností v průběhu zimního období:

poučení o bezpečnosti, malování čertů a Mikulášů, zpívání koled, výroba vánočních dárečků a přání, vyprávění o vánočních tradicích, hry a soutěže na sněhu, vycházky, práce s papírem – karnevalové masky, pozorování chování zvířátek v zimě, četba pohádek.

Mikuláš a čerti

Vánoce

Nový rok

Zvířátka v zimě

Hry se sněhem a na sněhu

Masopust

Péče o zdraví

 

              JARO – březen, duben, květen

Náměty činností v průběhu jarního období:

pozorování změn v jarní přírodě, symboly Velikonoc, využití různých výtvarných technik, zpívání dětských písní, výroba přání a dárečků pro maminky, tematické vycházky, aktivní odpočinek na školní zahradě, pohybové hry, četba z dětských knížek a časopisů.

Velikonoce

Apríl

Jaro v přírodě

Měsíc knihy

Den matek

Mláďata- nový život

Barvy jara

 

                    LÉTO – červen

 Náměty činností v průběhu letního období:

poučení dětí o bezpečnosti a zdraví, výtvarné a pracovní činnosti, malování na chodník, četba, zpívání dětských písniček, pohybové hry, různé hry na školní zahradě, povídání o letní přírodě, oslava „Dne dětí“, celodenní výlet, poučení o chování o letních prázdninách.

Den dětí

Kuličkiáda

Celodenní výlet

Chutě a barvy léta

Co už umím

Blíží se prázdniny

Metody a formy činností

Hra, pohybové hry, zpěv, dramatizace, vyprávění, pozorování, hudebně – pohybová činnost, besedy, poslech, soutěže, poznávací a tematické vycházky pozorování, vypravování, didaktické hry, simulace reálných situací, návštěvy výstav, filmová představení, výchovně vzdělávací soutěže, hádanky, rébusy, výukové počítačové programy, sběr plodů, spolupráce s DDM, městskou knihovnou, ostatními družinami ve městě.

POUŽITÉ TECHNIKY ČINNOSTÍ

Vystřihování, zapouštění barev, malování vodovými a temperovými barvami, pastely a křídami, využití tuše a barevného papíru, zpracování odpadových materiálů víčka, peříčka, skořápky, vytrhávání, lepení, použití pastelek, voskovek a fixů, práce s modelínou  a keramickou hlínou, práce s přírodním materiálem, textilem, práce se stavebnicí.