Úvod>Škola>Družina>ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD


 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY LANŠKROUN, BEDŘICHA SMETANY 460, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ředitel školy: Mgr. Milan Valúšek                                                       reditel@zsbs.cz

Vedoucí vychovatelka: Jitka Smejkalová                                          jitka.smejkalova@zsbs.cz

Zřizovatel: Město Lanškroun

OBSAH:

 1. Charakteristika ŠD
 2. Obsah a cíle výchovy
 3. Cíle ŠVP školní družiny
 4. Formy vzdělávání
 5. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 6. Klíčové kompetence
 7. Hygiena a bezpečnost
 8. Časový plán
 9. Metody a formy činností, použité techniky

1. CHARAKTERISTIKA, UMÍSTĚNÍ, VYBAVENÍ ŠD

Školní družina při základní škole se nachází nad pavilonem školní jídelny v 1. poschodí, kde jsou tři oddělení (herna, odpočinkový pokoj a místnost pro výtvarné činnosti), další oddělení je na Palackého ulici. Družinové děti mohou využít k pohybovým aktivitám gymnastický sál, tělocvičnu ve škole, školní hřiště i zahradu. Mohou navštěvovat i počítačovou učebnu. Stravování dětí probíhá v jídelně Madoret. Materiální podmínky jsou dobré.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání a praxi. Vzájemně se doplňuji ve svých specializacích: základy práce s počítačem, tělovýchovná činnost, florbal, výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou. Jejich odborné vzdělání je průběžně prohlubováno.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Za pobyt je vybrán poplatek. ŠD si vyhrazuje právo i na další poplatky (například kroužek keramiky, filmová představení, výlety apod.).

CHARAKTERISTIKA DĚTÍ

Program ŠD je koncipován pro 120–150 dětí. Vzděláváme děti ve věku od 6–11 let, 1. – 5. ročník. V posledních letech i děti cizích státních příslušníků.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠD

V současné době nabízíme dětem možnost realizovat se v kroužcích keramiky, netradičních výtvarných technik, sportovním a florbalu.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, vánoční besídky, Velikonoční jarmark. Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže, městskou knihovnou a pravidelně se zapojujeme do výtvarných soutěží. Navštěvujeme filmová představení v lanškrounském kině. Tradiční je již spolupráce s ostatními ŠD ve městě. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni.
2.OBSAH A CÍLE VÝCHOVY

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI

A.    Člověk a jeho svět

 1. Místo, kde žijeme

Cíl: Poznávání nejbližšího okolí, bezpečnost

 • organizace školy, družiny, určení významných objektů, jejich návštěvy (knihovna, obecní úřad, policie, požární zbrojnice), orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti, beseda o našem městě – historie
 • bezpečnost na cestě do školy a na vycházkách, dopravní výchova, tematické malování, besedy

Výchovně vzdělávací strategie (VVS): tematické vycházky, besedy.

Kompetence činnostní a občanské.

 1. Lidé kolem nás

Cíl: Osvojení zásad vhodného a společenského chování

 • tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně (sociálně patolog. jevy) zařazení prvků mediální výchovy (co děti viděly, slyšely, práce s internetem)

VVS: osvojení a dodržování základů společenského chování, vytváření kladného vztahu ke spolužákům, příznivé klima v oddělení, radost ze spolupráce.

Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální.

 1. Lidé a čas

Cíl: Budování a dodržování správného režimu

 • vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas, úctě k času druhých, pravidelné návyky na PNV

VVS: dodržovat program ŠD, jeho přípravu, realizaci, týmovou práci, hry, soutěže a práci v komunit. kruhu.

Kompetence k trávení volného času.

 

 1. Rozmanitosti přírody

Cíl: Seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé a neživé, zpracování přírodnin, výrobky, ochrana přírody

 • vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova, ochrana přírody

VVS: tematické vycházky, pobyty v přírodě, sběr přírodnin, EU a globalizace.

Kompetence k učení.

B.    Člověk a jeho zdraví

Cíl: Poznávání sebe sama, péče o zdraví a poučení o nemocech, zdravotní prevence

 • osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění, besedy, nové pohybové hry v místnosti, terénu, relaxační cvičení, dodržování pitného režimu

VVS: besedy, nácvik základům 1. pomoci, domácí násilí.

Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské.

C.    Informační a komunikační technologie

Cíl: Základy práce s počítačem

 • využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce, ochrana dat před   poškozením, ztrátou, zneužitím

D.   Umění a kultura

 1. Esteticko-výchovná činnost

Vytváření a upevňování kultury chování, stolování, oblékání, cestování u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Osvojení estetiky-krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací, návštěvy kina, divadla, výstav.

 1. Jazyk a jazyková komunikace

Umění se vyjádřit neverbálně. Umění se vyjádřit jazykem. Obohacení emocionálního života.

Kompetence komunikativní.

 1. CÍL ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • Vytváření potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí i k přírodě.
 • Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně).
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie, úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti).
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.
 • Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.
 • Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, aktivní rozvíjení a chránění fyzického, duševního a sociálního zdraví a zodpovědnosti za něj.
 • Vedení ke smysluplnému trávení volného času.

4. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina poskytuje dle vyhlášky č. 74 /2005 Sb., §2 Zájmové vzdělávání tyto formy:

 • pravidelná
 • příležitostná
 • spontánní činnosti

5. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Při integraci účastníků zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami by měla být, umožňují-li to podmínky a je-li to v zájmu účastníka, upřednostňována forma individuální. Je vhodná spolupráce s rodiči a ostatními pedagogy školy.

6. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají, rozvíjejí, posilují a budují v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, rozlišuje správná a chybná řešení, snaží se řešit situace, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, vyjadřuje se kultivovaně.

SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.

KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

7. HYGIENA A BEZPEČNOST VE ŠD

Jednotlivá oddělení ŠD mají 25–30 žáků.

Oddělení využívají k odpočinkové činnosti koberce, pohovky a molitanová lehátka. K pracovním činnostem a stolním hrám využívají stoly, které nemají tradiční uspořádání.

Oddělení jsou vybavena umývadlem, osvětlením, koberce jsou pravidelně vysávány a WC myté mokrou cestou, místnosti jsou pravidelně větrány okny.

Sociální zařízení je pro ŠD společné se školou.

Vzhledem k velmi časnému začátku provozu ŠD (6:15 hod.) se žáci mohou při ranní docházce nasnídat u určených stolů. Obědvají ve školní jídelně, při obědech dbají vychovatelky na dostatečné stravovací návyky. Dobu od 14:30 do 15:00 hod. žáci využívají k odpolední svačině.

Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, na školním hřišti, při společných vycházkách a akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP.

V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti.

Lékárnička pro první pomoc je umístěna ve ŠD a je přístupna k ošetření v ranních i odpoledních hodinách, telefonní čísla rodičů v případě úrazu jsou uvedena v zápisních lístcích a přehledu VVP. Všechny vychovatelky byly proškoleny v základech 1. pomoci a jsou seznámeny se zdravotním stavem  žáků (epilepsie, diety, alergie…).

Vychovatelky spolupracují s rodiči a tř. učitelkou a bezprostředně reagují na výchovné a jiné problémy.

8. ČASOVÝ PLÁN

ŠVP je sestaven jako pětiletý cyklus, rozdělený do jednotlivých ročních období. Je řízen celoročním plánem. Je to otevřený dokument, který lze v průběhu upravit.

Náměty jsou využity v činnosti výtvarné a pracovní, tělovýchovné, hudebně-pohybové, literární, společensko-vědní, přírodovědné a spontánní.

PODZIM – září, říjen, listopad

Náměty činností v průběhu podzimního období:

seznamovací hry, orientace ve škole a okolí, poučení o bezpečnosti, vycházky, sledování změn v přírodě, pohybové a komunikativní hry, výtvarné a pracovní činnosti, zpěv a poslech dětských písniček, seznámení s počítačem, četba a vyprávění, aktivní odpočinek na školní zahradě.

 • Moje škola
 • Moje město
 • Moje bezpečnost a zdraví
 • Komunikace a spolupráce
 • Chutě a barvy podzimu
 • Halloween a duchové
 • Příprava na zimu

ZIMA – prosinec, leden, únor

Náměty činností v průběhu zimního období:

poučení o bezpečnosti, malování čertů a Mikulášů, zpívání koled, výroba vánočních dárečků a přání, vyprávění o vánočních tradicích, hry a soutěže na sněhu, vycházky, práce s papírem – karnevalové masky, pozorování chování zvířátek v zimě, četba pohádek.

 • Mikuláš a čerti
 • Vánoce
 • Nový rok
 • Zvířátka v zimě
 • Hry se sněhem a na sněhu
 • Masopust
 • Péče o zdraví

JARO – březen, duben, květen

Náměty činností v průběhu jarního období:

pozorování změn v jarní přírodě, symboly Velikonoc, využití různých výtvarných technik, zpívání dětských písní, výroba přání a dárečků pro maminky, tematické vycházky, aktivní odpočinek na školní zahradě, pohybové hry, četba z dětských knížek a časopisů.

 • Velikonoce
 • Apríl
 • Jaro v přírodě
 • Měsíc knihy
 • Den matek
 • Mláďata – nový život
 • Barvy jara

LÉTO – červen

Náměty činností v průběhu letního období:

poučení dětí o bezpečnosti a zdraví, výtvarné a pracovní činnosti, malování na chodník, četba, zpívání dětských písniček, pohybové hry, různé hry na školní zahradě, povídání o letní přírodě, oslava „Dne dětí“, celodenní výlet, poučení o chování o letních prázdninách.

 • Den dětí
 • Kuličkiáda
 • Chutě a barvy léta
 • Co už umím
 • Blíží se prázdniny

9. METODY A FORMY ČINNOSTÍ

Hra, pohybové hry, zpěv, dramatizace, vyprávění, pozorování, hudebně – pohybová činnost, besedy, poslech, soutěže, poznávací a tematické vycházky pozorování, vypravování, didaktické hry, simulace reálných situací, návštěvy výstav, filmová představení, výchovně vzdělávací soutěže, hádanky, rébusy, výukové počítačové programy, sběr plodů, spolupráce s DDM, městskou knihovnou, ostatními družinami ve městě.

POUŽITÉ TECHNIKY ČINNOSTÍ

Vystřihování, zapouštění barev, malování vodovými a temperovými barvami, pastely a křídami, využití tuše a barevného papíru, zpracování odpadových materiálů víčka, peříčka, skořápky, vytrhávání, lepení, použití pastelek, voskovek a fixů, práce s modelínou a keramickou hlínou, práce s přírodním materiálem, textilem, práce se stavebnicí.