Úvod>Třídy 2020-2021>8. A>Krok za krokem

Krok za krokem


Krok za krokem
V úterý 20. listopadu 2018 se třída 6. A zúčastnila programu všeobecné primární prevence Cesty z cesty, kterou organizuje Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Orlicí pod vedením odborných pracovníků poradny.
Z nabízených programů jsme pro šesťáky zvolili program s názvem Krok za krokem. Jeho cílem je prevence rizikového chování v třídním kolektivu (agrese, šikana) a posílení tolerance mezi žáky.
Na začátku se žáci rozpohybovali při hře „Co máme společného?“ Poté se zamýšleli nad otázkou „Jaký jsem?“ a hledali co nejvýstižnější přídavné jméno, které by je charakterizovalo.
Další fáze programu se zaměřila na třídní kolektiv. Děti se nejprve rozdělily do skupin a společně přemýšlely nad tím, co vytváří dobrý kolektiv, jaké jsou klady a zápory třídního společenství. Svá rozhodnutí pak společně napsaly na velký papír. Následovala diskuse, ve které žáci obhajovali své názory, hledali, co nejvíce z napsaných možností charakterizuje jejich třídu. Zajímavé bylo zjištění, že celkem všichni žáci viděli u záporů právě svůj kolektiv. A tak se zamýšleli nad tím, jak tato negativa odstranit a čím oni sami mohou přispět k tomu, aby se v třídním kolektivu cítili příjemně a spokojeně.
K tomu přispěla hned další aktivita. Na podlahu byl natažen provázek. Všichni žáci si na něj museli stoupnout oběma nohama. Měli si představit, že lano představuje vratkou lávku nad hlubokou propastí. Kdo udělá sebemenší chybičku, strhne všechny s sebou. Úkolem bylo seřadit se podle velikosti tak, aby se provazu dotýkala alespoň jedna noha. K tomu nesměli vůbec promluvit, což byl pro některé tvrdý oříšek. Během přesouvání si museli vzájemně pomáhat, aby nikdo „do propasti nespadl“. Všichni byli nakonec překvapeni, jak se jim to povedlo. Dokázali si, že v kolektivu je síla, že spolupráce, vzájemná pomoc a ohleduplnost je v kolektivu nezbytná.
Na závěr programu se rozloučili hrou „Jsem jedinečný?“, u které se náramně pobavili. Doufejme, že si z tohoto dne všichni odnesli dobrý pocit a začnou na budování dobrého kolektivu ve třídě tvrdě pracovat.
Pavlína Šemberová