Úvod>Dokumenty>Pravidla klasifikace

Pravidla klasifikace


Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen vyhláška) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků