Úvod>Aktuality>Mimořádná opatření – přítomnost žáků 1. stupně ve výuce od 25. 5. 2020

Mimořádná opatření – přítomnost žáků 1. stupně ve výuce od 25. 5. 2020


V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněno žákům 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit

Zákonní zástupci musí informovat TŘÍDNÍ UČITELE nejpozději do 18. 5. 2020, zda jejich dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy.
Docházka je dobrovolná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Skupiny žáků, mohou být tvořeny žáky z různých tříd a ročníků 1. stupně.

V případě, že zájem o přítomnost žáků překročí možnosti školy (technické, personální apod.), rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny podle následujících kritérií:

1. Hlavní kritériem je věk žáka. Skupiny budou naplňovány od nejmladších žáků a ročníků po nejstarší a to do naplnění kapacity v souvislosti s mimořádnými opatřeními.
2. Pomocným kritériem je umístění sourozence již zařazeného dítěte.

Při příchodu do školy 25. 5., žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Formulář je níže a také v sekci dokumenty ke stažení.

Organizační opatření a časový rozsah vzdělávacích aktivit:
Ranní ŠD ani dohledová místnost nejsou v provozu. Školní budovy budou otevřeny od 7.45 (na Palackého ul. i na B. Smetany).

Dopolední část
• bude trvat každý den maximálně 4 vyučovací jednotky
• obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy
Odpolední část
• bude každý den zajišťovat zájmové vzdělávání žáků od 1. do 3. třídy a to do 15. 00 hodin
• obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
• zájmové vzdělávání v této podobě není školní družinou, a bude poskytováno bezplatně a mohou se ho účastnit i žáci nezapsaní do ŠD.

Školní stravování
Školní jídelna bude otevřena pouze pro žáky i pedagogy, kteří se účastní výuky. Obědy si žáci navolí sami,

Docházka
Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin, absence se nezapočítává do absence na vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Distanční forma vzdělávání bude upravena tak, aby byla škola schopna přednostně zajistit výuku prezenční (předpokládá se např. omezení distanční výuky prováděné formou videokonferencí).

Hygienická opatření:
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
• odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
• povinnost zakrytí úst a nosu
• každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku),
• další ustanovení uvedená v přiložené metodice,
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny,
• neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
• žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, že i přes veškerou naši snahu jsou v manuálu „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ nastaveny takové podmínky, které nemůžeme zcela dodržet (rozestupy, pohyb, kontakty mezi žáky apod.).

Podrobnější Informace k organizaci budou zveřejněny po uzavření přihlášek 18. 5. 2020, nejpozději do 25. 5. 2020.

Soubory